04 augusti 2010

Trafiken i Växjö nu och i framtiden. Del 1 Parkeringar och avgifter

I ett flertal artiklar, insändare och TV och radioinslag har centrum, parkeringar och kollektivtrafiken i Växjö ifrågasatts, kritiserats och diskuterats ett tag. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att ge min högst personliga syn på trafiken och trafikproblemen och också försöka ge en bild av hur jag ser på framtiden för trafiken i Växjö. Detta är del 1 av 3 och handlar om parkeringar och avgifter.

Genom att skapa moderna parkeringshus i centrums utkanter (t ex Norrtull och kvarteret Fabriken)
kan vi minska trycket på de övriga parkeringarna i centrum. Framför allt om vi tar bort parkeringar på Stortorget. Personligen anser jag också att det är viktigt att man inte snålar in på antalet parkeringsplatser vid den kommande byggnationen i stationsområdet. Parkeringsplatser under jord stör minst i stadsbilden och med ett växande Växjö behövs fler parkeringsplatser oavsett en utbyggnad av kollektivtrafiken. Skulle det visa sig att behovet minskar kan vi i så fall minska ner på parkeringarna på torgytor och gator och få en trevligare stadsmiljö.
Att däremot stänga av centrum för biltrafik vore fel av åtminstone 2 skäl: 1. Vi har inte så pass utbyggd kollektivtrafik i staden att tillräckligt många väljer den. 2. Bara de som bor utanför Växjö stad i kommunen uppgår till närmare 20 000, varav många jobbar i centrum och en hel del av dem har inte tillgång till kollektivtrafik över huvud taget. Tilläggas kan att även utanför kommunen bor det många som har sin försörjning i staden.

Avgiften i Zon 1 (centrala Växjö) höjdes vid halvårsskiftet från 15 till 18 kronor. Detta berodde på att
EU lagstiftat om att parkeringar på allmän platsmark ska momsbeläggas. Så faktum är att efter
höjningen får faktiskt kommunen in mindre pengar än innan höjningen eftersom 25% ( 4,50) av de 18 kronorna går till staten. Visst kan man ifrågasätta om det är rimligt att kommunen går med plus på parkeringsavgifterna, men utan dessa pengar blir det betydligt svårare att finansiera byggandet av nya parkeringshus, införa parkeringsledningssystem, byta ut alla gamla parkeringsautomater och inte minst jobba med utvecklingen av Växjö centrum. På t ex Samarkand äger fastighetsägaren parkeringsplatserna och tar ut hyra av handlarna där detta givetvis ingår. För mig är det helt OK om fastighetsägarna/handlarna bygger egna parkeringshus eller garage i stan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att om vi sänker avgiften så måste vi antingen ta ut mer pengar av skattebetalarna eller sänka ambitionsnivån i centrum.

Inga kommentarer: