07 september 2016

LOU blir LOV

Följande har idag lämnats till media om vårt beslut i omsorgsnämnden i eftermiddag.

LOU blir LOV
I omsorgsnämnden prioriterar vi trygghet, valfrihet och mångfald för våra omsorgstagare. Vi i Blågröna Växjö anser att det är viktigt att alla särskilda boenden har samma förutsättningar och villkor oavsett om de är kommunala eller privata. Vi vill även att man på ålderns höst ska ha valfriheten att välja var man vill bo och av vem man vill ha sin omsorg från.

Därför har vi redan tidigare tagit beslut om LOV (Lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre. Det innebär att den som vill starta ett särskilt boende enligt LOV, ansöker hos kommunen om ett
tillstånd för detta (utöver alla andra tillstånd som alltid måste finnas). Där har kommunen ställer kvalitetskrav som verksamheten måste uppfylla och som kommunen sedan följer upp. I Växjö
har vi sedan tidigare också fyra särskilda boenden där driften är upphandlad enligt LOU
(Lagen om offentlig upphandling). Det innebär att kommunen ägt fastigheten men upphandlat verksamhetsdriften av omsorgen från privata företag.

I samband med det tidigare beslutet att införa LOV så beslutades även att de fyra LOU-upphandlade boendena skulle omvandlas till LOV. Omsorgsförvaltningen har därefter tillsammans med kommunjuristen utrett hur detta skulle kunna gå till och vilka effekter det skulle kunna leda till. Utredningen visar på två olika sätt att genomföra omvandlingen på. Det första alternativet innebär att kommunen säljer boendet och låter den som köper bedriva omsorgen. Alternativt så fortsätter kommunen att äga boendet och hyr ut det till den som vill bedriva omsorgen.

Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen men omsorgsnämnden gör bedömningen att det är långsiktigt bättre att sälja än att hyra ut, för både kommunen och den som vill driva verksamheten men framförallt för omsorgstagarna då ägandet skapar bättre ekonomiska förutsättningar att driva boendet. Idag har därför omsorgsnämnden beslutat sälja boendena Åbovägen och Norrelid och ta tillbaka Sörgården till kommunal drift. Att vi inte väljer att sälja även detta boende beror på att vi från kommunens sida vill utreda möjligheterna att tillskapa senior och
eller trygghetslägenheter (lägenheter speciellt anpassade för äldre) i nära anslutning till det särskilda boendet Sörgården i Rottne. Det fjärde boendet Evelid väljer vi att avvakta med, då vi känner att vi behöver gå igenom förutsättningarna där ytterligare. Avtalstiden där är också något längre.
För mer information och kontakt
Ulf Hedin (M), ordförande i Omsorgsnämnden
Tfn: 0733-687050, E-post: ulf.hedin@vaxjo.se


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Växjö,Sverige