13 juni 2013

Växjös framtid

Så här skrev jag och Benny Johansson i Smålandsposten den 18 maj: En undersökning som kommunen lät göra för ett tag sedan visade att nära noll procent av femtonåriga tjejer i Arabyområdet var aktiva i någon förening. I våra samtal med de som bedriver verksamhet riktad till dessa ungdomar uppger man att det dels är svårt att få in medlemsavgifter från befintliga medlemmar, dels att rekrytera nya. Såväl ekonomi som verksamhet blir förstås lidande när tid och resurser mer får läggas på att få in medlemsavgifter än att bedriva reell verksamhet. Vi vet att det generellt är så att barn med utländsk bakgrund i mindre utsträckning är medlemmar i en förening, kanske främst för att de inte har det med sig hemifrån på samma sätt som svenskfödda barn. Det här problemet är naturligtvis än mer påtagligt för barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd. Eftersom vi båda har hand om verksamheter som omfattar barn och ungdomar vet vi av erfarenhet att medlemskap och deltagande i en förenings aktiviteter bland annat är ett väldigt bra sätt för att bli integrerad i samhället. Vi har nu en idé som borde kunna underlätta för föreningarna och också ha en positiv effekt på integrationsarbetet.

I riksnormen för ekonomiskt bistånd finns en summa avsatt för barnens fritidsaktiviteter (idrott och kultur). Beloppet är cirka 250:- per barn och månad, alltså ungefär 3.000:- per år. Vi har uppfattningen att den summan långtifrån alltid går till det den är avsedd för (se ovan) utan i stället används för ”andra ändamål”. Vi menar att det kanske är bättre om denna del av biståndet betalades ut mot kvitto. Beloppet bör räcka både till ett normalt föreningsmedlemskap, men också till andra saker som är kopplade till medlemskapet, t ex fotbollsskor eller fritidsutrustning. Kursavgifter för kulturell verksamhet likaså. Då tydliggörs vad den avsatta summan i biståndet ska användas till och barnens medlemskap och fritids- och kulturaktiviteter kan inte direkt bytas ut mot annat. Det bör rimligen leda till att fler barn får möjlighet att vara med i en förening. I en förlängning är detta naturligtvis positivt även för föräldrarna –på många sätt. Samtidigt tror vi att de föreningar som bedriver verksamhet för de här barnen slipper lägga tid och fokus på att "jaga" sina medlemmar för att få in medlemsavgifter och i stället kan lägga mer fokus på barnen och den reella verksamheten. Låt oss dock vara tydliga med att konstatera att detta tills vidare bara är en idé. Vi är naturligtvis helt öppna för diskussion och ytterligare förslag i frågan.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Sjöbågen,Växjö,Sverige

Inga kommentarer: